Моделиране на околна среда и взаимодействието й със сградите

Вятър в градска и крайградска среда

Моделирането на вятър в градска и крайградска среда включва следните видове анализ и изследвания:
  • Статистически анализ на вятъра и климата: Уайбул (Weibull) анализ (потенциал на вятъра - скорост и посока), генериране на вятърна роза.

  • Моделиране на вятърна среда: за визуализиране на естествено течение на вятъра, изо-повърхности, скоростни полета и полета на турбулентния интензитет.

  • Моделиране на вятърна среда на нивото на пешеходците и терасите на сградите: за оценка на комфорта (спрямо критерия на Лоусън - Lawson ) и безопасността на пешеходни зони, тротоари, площади, градски паркове, тераси и други. Оценка на ефекта на градските каньони.

  • Моделиране на вятърна среда в полузатворени пространства: за оценка на автобусни и ЖП гари, стадиони, амфитеатрални зали, покрити пешеходни зони, търговски центрове и други.

  • Изследване за естествено вентилиране на градска среда: за оценка на въздействието на нови сгради върху нивото на естествената вентилация в плътно застроени градски райони.

  • Налягане от вятъра върху фасади и повърхности: за оценка на дизайна на ОВК инсталации и планове за естествена вентилация на затворени и полузатворени пространства.Професионално развитие в дадената сфера:

  1. "OpenFoam General Programing", von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium, 2016
  2. "6th International Symposium on Computational Wind Engineering", CWE2014, University of Hamburg, Germany, 2014
  3. CFD for Atmospheric Flow and Wind Engineering”, von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium, 2013


Пълен списък на обучителни курсове и допълнителна квалификация в сферата на числените симулации е представен тук!

Фигури и видеоклипове

Urban wind environment
Скоростно поле на нивото на пешеходците - поглед отгореUrban wind environment
Скоростно поле - разрезUrban wind environment
Визуализиране на естествено течение на вятъра и изчислителната мрежаВизуализиране на естествено течение на вятъраВизуализиране на естествено течение на вятъраUrban wind environment
Скоростно поле на нивото на пешеходците - приближение отгореUrban wind environment
Скоростно поле - приближение на разрезUrban wind environment
Поле на налягането и повърхностен коефициент на наляганеЗа връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com